POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KENO HOME I POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO  „KENO HOME”

 

15 KWIETNIA 2022 r.

§1 ZNACZENIE POJĘĆ

a) Administrator - KENO HOME Sp. z o. o. z siedzib ą w Gliwicach (44-100) przy.

ul. O. Jana Siemińskiego 22. KRS: 0000935806, NIP: 6312701187, REGON:

520600217.

b) Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, zamawiająca towar lub w

inny sposób korzystająca z usług administratora.

c) Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania osobie fizycznej.

d) Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inny

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

e) Zgoda - dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,

którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego

działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących

jej danych osobowych.

f) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych)

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych określa zasady przetwarzania i

ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z

korzystaniem przez nich z usług KENO Home z siedzibą w Gliwicach (44-151)

przy. ul. O. Jana Siemińskiego 22, Tel: 603-468-013, adres email: info@kenohome.

com

2. Dane osobowe U ytkowników przetwarzane ż są w oparciu o przepisy

znajdujące się w następujących aktach prawnych:

a) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019

r. poz. 1781)

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych)

§ 3 ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników zbierane są przez Administratora w następujący

sposób:

a) poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika w

formularzach, wnioskach, rejestracji, zgłoszeniach, zamówieniach,

informacjach.

b) poprzez gromadzenie plików cookies.

c) poprzez dołączenie do webinarów, warsztatów, szkoleń.

d) składanie zamówień, zakup produktów bądź usług drogą internetową lub

tradycyjną.

e) kontakt z działem obsługi klienta lub pracownikami administratora tradycyjnie,

telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej.

f) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych

( newsletter, mailing).

2. Dane podane w konkretnym formularzu są przetwarzane, w sposób i w celu

określonym przez konkretny formularz.

§ 4 WYKORZYSTANIE DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane s przez Administratora ą na podstawie wyraźnej

zgody.

2. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w celu realizacji zawartej

pomiędzy stronami umowy, transakcji, zamówienia, zlecenia, oferty, lub innej

formy współpracy.

3. W celach marketingowych dane osobowe przetwarzane są jedynie na

podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe przetwarzane mogą być w celu przeprowadzenia

darmowych lub odpłatnych szkoleń produktowo- technicznych dla klientów

firmy KENO HOME oraz w celu przygotowania niezbędnych certyfikatów i

zaświadczeń z udziału w szkoleniu.

5. W sytuacjach prawem przewidzianych dane osobowe mogą być

przetwarzane w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze w

związku z prowadzoną przez niego działalnością produkcyjną, usługową,

dystrybucyjną i handlową.

6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w

celach marketingowych, promocyjnych, w celu realizacji wysyłek towarów do

klientów, oraz w celu przygotowania dokumentacji projektowej.

§ 5 COFNIĘCIE ZGODY/ SKARGI/ZAŻALENIA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych,

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,

sprzeciwu, niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, jak również prawo do cofnięcia zgody na

przetwarzanie danych dotyczących Użytkownika.

W przypadkach wskazanych powyżej użytkownik zobowiązany jest do

powiadomienia administratora poprzez wiadomość email na adres:

info@keno-home.com .

2. Niezale nie od uprawnie wskazanych w § 5 pkt. ż ń 1 Użytkownikowi przysługuje

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 PRZEKAZYWANIE DANYCH

1. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje danych osobowych ani nie

udostępnia ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.

2. W zależności od rodzaju współpracy i jej zakresu Administrator może

przekazywać dane osobowe Użytkowników w związku z prowadzoną przez

niego działalnością gospodarczą do:

a) Organizatorów szkoleń którzy będą prowadzić ewentualne szkolenia

produktowe, techniczne lub inne;

b) Firm kurierskich i spedycyjnych;

c) Administrator może ujawniać dane osobowe jeżeli wymagają tego przepisy

prawa powszechnie obowiązującego, lub jeśli jest to konieczne ze względu

na zachowanie zgodności z czynnościami prawnymi lub wypełnieniem

zobowiązań umownych.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu ochrony powierzonych danych osobowych Administrator stosuje

procedury i zalecenia mające uniemożliwić dostęp do danych osobom

nieupoważnionym. Administrator stosuje środki techniczne, informatyczne,

administracyjne i fizyczne chroniące przed nieuprawnionym dostępem.

2. Administrator kontroluje stosowane środki ochrony danych osobowych pod

kątem ich skuteczności oraz legalności.

3. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres czasu niezbędny do

prawidłowego wypełnienia celów dla których zostały pobrane.

§ 8 PIXEL FACEBOOK, GOOGLE ANALYTICS, LINKEDIN INSIGHTS TAG

1. Administrator stosuje PIXEL FACEBOOK, GOOGLE ANALYTICS, LINKEDIN

INSIGHTS TAG tj. kodów zbieraj cych dane o ą ruchu na stronie internetowej.

Dane te przetwarzane będą wyłącznie w celach marketingowych. Korzystanie

ze strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i

wykorzystanie danych.

2. Administrator używa plików cookies aby ułatwić poruszanie się i korzystanie z

serwisu. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich

wykorzystywanie.

§ 9 ODNOŚNIKI/ZMIANY TREŚCI/PYTANIA

1. Serwis Administratora może zawierać linki (odnośniki) do innych stron

internetowych, które działają niezależnie od Administratora i nie są przez niego

nadzorowane. Strony te posiadają własne polityki ochrony danych

osobowych, prywatności oraz regulaminy.

2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści Polityki Ochrony Danych

Osobowych. Wszelkie zmiany będą dokonywane przy jednoczesnym

poinformowaniu Użytkowników o tym fakcie.

3. Wszelkie pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych należy

kierować na adres email info@keno-home.com .

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO

„KENO HOME”

1. Pod poj ciem plików cookies ę rozumie się dane informatyczne

przechowywane w urządzeniach, służące do korzystania ze stron

internetowych.

W szczególności są to pliki tekstowe zawierające nazwę serwisu internetowego

z którego pochodzą, okres w którym będą przechowywane na urządzeniu

użytkownika oraz niepowtarzalny numer.

2. Serwis internetowy „KENO HOME” dostępny pod adresem keno-home.com

nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych informacji za wyjątkiem

informacji zawartych w plikach cookies.

3. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

a) funkcjonalne pliki cookies

b) pliki cookies zwiększające skuteczność serwisu

c) analityczne pliki cookies

d) reklamowe pliki cookies

4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora serwisu do umożliwienia

logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej stronie serwisu,

dostosowania treści serwisu do urządzenia użytkownika aby właściwie

wyświetlić stronę, czy też do tworzenia anonimowych statystyk.

5. Strony internetowe partnerów administratora, do których odnośniki znajdują się

w serwisie podlegają własnej polityce prywatności.

6. Administrator opracowa wewn trzne procedury ł ę i zalecenia, które mają

zapobiec udostępnieniu danych osobom nieuprawnionym.

7. Standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym

użytkownika. Ustawienia te mogą być zmienione przez Użytkownika aby

blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki.

8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies

dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.